Schriftatlas I, 5b

… vnd befalß gott dem almechtigen vnd machet mich auff die Raieß Jm 1552 Jar am 26 ta de Zember auff sannt steffanß tag pin ich auß Riedeleplada Zogen von der statt Noster Sinnora de Sunssion… (f98v)

(I, 5b)